INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost nanosun s.r.o. provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi na základě vaší poptávky nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost nanosun s.r.o., se sídlem Karolinská 708/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 016 17 290, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 209410 (dále jen jako „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: nanosun s.r.o., Karolinská 708/13, Karlín, 186 00 Praha 8, adresa elektronické pošty: petra@nanosun.cz, telefon: +420 734 167 314.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy na základě vaší poptávky a případně splnění smlouvy správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V případě, že k uzavření smlouvy se správcem nedojde, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří (3) let.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) provoz webových stránek správce a dále dodavatelé poptávaného zboží či služeb správce.
  2. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
MEA
EUROPE