CO SE SNĚHEM NA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNĚ?

Nanosun | Solar inverters | Solar panels

S narůstajícím množstvím fotovoltaických elektráren v posledních letech se jejich majitelům nabízí otázka, co nastane v zimním období a jak se promítnou klimatické podmínky do provozu a údržby jejich elektrárny.

Nejčastějším dopadem na provoz a výkon fotovoltaické elektrárny v zimním období je snížení její denní produkce díky kratším dnům a sníženému množství slunečního osvitu.

Nejčastějším dopadem na provoz a výkon fotovoltaické elektrárny v zimním období je snížení její denní produkce díky kratším dnům a sníženému množství slunečního osvitu. Klimatický faktor v lokalitě instalace by měl být brán v potaz již v prvotním návrhu FVE a měl by být zahrnut i do ekonomické bilance jejího provozu.

Dalším důležitým faktorem, který má vliv na provoz a který musí být zohledněn již při návrhu, jsou sněhové srážky, které mohou výrazně omezit nebo úplně zastavit výkon fotovoltaických modulů. Každý provozovatel FVE musí být proto připraven na dva následující základní typy problémů se sněhovou nadílkou:

  • Při pokrytí panelů sněhem dojde ve většině případů k úplnému zastavení produkce.
  • Instalací fotovoltaických panelů se sníží celková nosnost střechy.

Zejména v druhém případě je vhodné si předem zjistit, v jaké sněhové oblasti bude fotovoltaická elektrárna instalována, a to podle mapy sněhových oblastí dle normy ČSN EN 1991-1-3, která určuje normové zatížení stavby sněhem. Možná sněhová zátěž by měla být posuzována již při projektové přípravě konstrukce, na které je FVE umístěna.

U střech se sklonem převyšujících 25 stupňů je zaručeno samovolné sjetí sněhové pokrývky. Pokud má střecha sklon nižší, mělo by být sněhové zatížení zohledněno již v návrhu statického řešení před samotnou realizací. Pro samotné zatížení solárními moduly je ze statického hlediska počítáno plošné zatížení v místě instalace 0,15kN/m2, což je rovno 15kg/m2 bezmontážní konstrukce, která se liší podle výrobce/typu.

Toto zatížení odpovídá zhruba 10 - 15 % dimenzovaného mezního stavu budovy ve III. sněhové oblasti. U správně dimenzovaných budov v dobrém stavu je velmi nepravděpodobné, že takto malé omezení nosnosti může střešní konstrukci ohrozit. U starších budov nebo budov v horším stavu vždy doporučujeme konzultovat stav střechy s realizační firmou, popřípadě nechat vypracovat statický posudek.

V případě, že uvažujete o odstranění sněhu z panelů, musíte si dávat pozor, abyste nepoškodili panely nebo jejich nosnou konstrukci. Doporučujeme použít speciální vybavení nebo si najmout specializovanou firmu. Pokud sníh neohrožuje konstrukci střechy a nehrozí riziko pádu sněhu (např. na chodník u budovy), je lepší nechat sníh samovolně odtát.

nanosun s.r.o.